دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و فنون دریایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : شهلا   جمیلی

پست الکترونیکی : sh-jamili@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیولوژی دریا

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بیولوژی دریا

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1382/12/07

شهلا جمیلی

شهلا جمیلی

محل خدمت:   دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

^